Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Lâmiî Çelebi

Lâmiî Çelebi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Lâmiî Çelebi Yazıcıya Gönder
(1473 - 1532): Şair, yazar. Bursa'da doğdu. Asıl adı Mahmud'dur. Muradiye Medresesinde okudu, İslâmî ilimleri öğrendi. Genç yaşta Nakşibendî tarikatına intisap etti. Sonra Şeyh Seyyid Ahmed Buharî'nin dervişi oldu. II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerinde yaşadı; bu sultanlardan yardım gördü. Bursa'da öldü. Mezarı dedesinin yaptırdığı Orta Pazar Camii hazîresindedir.

Lâmiî Çelebi, manzum ve mensur tasavvuf, ahlâk ve aşk konularında 30'dan fazla eser verdi. İranlı ünlü mutasavvıf Câmî'ye büyük saygısı vardı. Bu sebepten "Câmî-i Rûm" diye anılmıştır. Lâmiî lâtifeleri ve hicivleriyle de tanınır.

Mensur eserleri: Şevahidü'n-Nübüvve (Câmî'nin aynı adlı siyer kitabının tercümesi, 1876; yeni baskısı Muzaffer Özak, 1958), Nefahatü'l-Üns Tercümesi (Câmî'den ekli tercüme, 1872), Hüsn ü Dil (İranlı Fettahî'den. Manzum-mensur), Münazara-i Bahar u Şitâ (Manzum- mensur, 1873), İbretnâme (İbretnüma diye de bilinir, 1856), Şerh-i Dibace-i Gülistan, Münşeat-ı Mekatib (Nisabü'l-Belaga), Hall-i Muamma-yı Mîr Hüseyin, Menakıb-ı Uveyse'l- Karanî, Şerefü'l-İnsan, İhvanu's-Safa, Letâifnâme (Yaşar Çalışkan Latifeler adıyla yayınladı, 1978; doktora tezi: Aydın Budak, Lâmi'î Çelebi'nin Letâifnâme'si-Karşılaştırmalı Metin ve Dil İncelemesi, 1991). Manzum eserleri: Divan, Seleman u Ebsâl (Câmî'den), Vamık u Azra (Unsurî'den, Gönül Ayan yayınladı, 1998), Viys u Ramin (Attar'dan), Ferhadnâme (Ferhad ü Şirin. Doktora tezi: Hasan Ali Esir, 1998), Tuhfe-i Lamiî, Şehrengiz-i Bursa (Mustafa İsen-Hamit Bilen Burmaoğlu yayınladı: Türklük Araştırmaları Dergisi, III, 1988, s. 56-105), Guy u Çevgan (Ârifî'den, Nuran Tezcan yayınladı, 1994); Maktel-i Hüseyin, Heft Peyker (Nizamî'den), Şem ü Pervâne.

Lâmiî Çelebi kitapları