Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Koca Râgıb Paşa

Koca Râgıb Paşa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Koca Râgıb Paşa Yazıcıya Gönder
(1699 - 8 Nisan 1763): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Kendi kendisini yetiştirdi. Kâtiplik, elçilik, sadrazam mektupçuluğu, reisülküttaplık ve vezirlik yaptı. 1756'da sadrazam oldu. III. Mustafa'nın kızkardeşi Saliha Sultan'la evlendi. Mezarı Laleli'deki kendi yaptırdığı kütüphanenin bahçesindedir.

XVIII. yüzyılda Nedim ve Şeyh Galib'den sonra gelen başlıca isimdir. Hakîmâne şiirler yazdı. Bazı beytleri darb-ı mesel hâline gelmiştir. Şiirlerinin yanında mensur eserler de kaleme aldı.

Koca Râgıb Paşa'nın şiirlerini aynı devirde yaşayan Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi divan hâlinde topladı. Divan'ı Münşeât'ıyla birlikte 1837'de Bulak'ta basıldı. Diğer eserleri: Mecmua-i Râgıb Paşa (Arapça, Farsça, Türkçe manzum-mensur yazılar), Sefînetü'r-Râgıb ve Defînetü'l-Metâlib (Arapça, fen ilimleriyle ilgili), Aruz Risalesi, Fethiye-i Belgrad, Terceme-i Malau's-Sa'deyn (Abdurrezzak Semerkandî'nin İran Moğolları Tarihi'nin bir kısmının tercümesi), Terceme-i Ravzatü's-Safâ (Mirhond'dan), Tahkîk ve Tevfîk (Osmanlı-İran görüşmelerine dair. Ahmet Zeki İzgöer yüksek lisans tezi olarak hazırladı, İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü, 1988).