Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Kara Fazlî

Kara Fazlî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Kara Fazlî Yazıcıya Gönder
(? - 1564): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Üsküplü şair Riyazî'nin ve Zâtî'nin talebesi oldu. Şehzâde Mehmed'in sünnet düğününde yazdığı kasideyi Zâtî'nin aracılığı ile Kanunî Sultan Süleyman'a sundu (1530). Şehzâde Mehmed'in Manisa Sancakbeyliği sırasında divan kâtibi idi. Onun ölümüyle Şehzâde Mustafa'nın, onun öldürülmesiyle (1552) Şehzâde Selim'in divan kâtibi oldu. Kanunî reisülküttaplığa getirdi (1562). Kütahya'da öldü.

Halvetî şeyhlerinden Zarifî Hasan Efendiye intisap eden Kara Fazlî derviş tabiatlı bir şairdir. Çok şiir söylemiştir. Şiirlerinde hocası Zatî'nin tesiri görülür. Divân tertip etmemiştir. Çok sayıda gazel, kaside, musammat, terbi ve terci-i bendinin yanında bin dolayında rubaîsi vardır.

Fazlî aynı zamanda kuvvetli bir nâsirdir. Divan kâtipliği sırasında çok sayıda inşa kaleme almıştır.

Eserleri: Hümâ ve Hümâyun (5000 beyitlik mesnevî), Lehcetü'l-Esrâr (Mesnevî), Nahlistan (Sadi'nin Gülistan'ı tarzında mensur hikâyeler), Gül ü Bülbül (En tanınmış eseri. Bu mesnevîyi Şehzâde Mustafa'ya sunmuştur. J.v. Hammer 1834'te Almancasını ve Türkçesini Peşte'de birlikte yayınladı. Nezahat Öztekin doktora tezi hazırladı, 1987).