Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hacı Bektaş-I Velî

Hacı Bektaş-I Velî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hacı Bektaş-I Velî Yazıcıya Gönder
(1209 - 1270): Mutasavvıf. Kendisiyle ilgili menkabelerde Horasan'dan geldiği belirtilir. Ahmed Yesevî'nin veya onun halifesi Lokman Parende'nin müridi olduğuna dair kayıtlar vardır. Kardeşi Menteş'le Anadolu'ya geldi. Sivas, Amasya, Kırşehir, Kayseri'yi dolaştıktan sonra Sulucakarahöyük'e (Hacıbektaş) yerleşti. Burada vefat etti.

Menakıbü'l-Arifîn'de Şiî-bâtınî inançlara sahip Baba İshak'ın ileri gelen müritlerinden olduğu, şeriata uymayan bazı hareketleri görüldüğü yazılı olmakla beraber ondan saygıyla bahsedilmesi, Abdal Musa, Geyikli Baba, Koyun Baba gibi sufîlerin Hacı Bektaş'a yakınlığı, Sünnî akideye uygun kitaplarda velî olarak tanıtılması onun bâtınî bir inanca sahip olmadığı yönünde kuvvetli delillerdir.

Hacı Bektaş Velî'nin menakıbının anlatıldığı Velayetnâme'de şeriat dışı fikirlere rastlanmaz.

Bektaşîliği Hacı Bektaş Velî kurmamıştır. Tarikat kendisinden bir asır sonra teşekkül etmeye başlamıştır.

Hacı Bektaş Velî'nin Arapça Makalât'ından bahsedilirse de, böyle bir eserinin olmadığı yönünde görüşler de vardır. Kendisine mal edilen şiirler ise tamamen yakıştırmadır.

Hacı Bektaş-ı Velî Velayetnâmesi Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yayınlandı (1958). Hacı Bektaş Velî'nin gösterilen Makâlât da Prof. Dr. Esat Coşan tarafından yayına hazırlanmıştır (1987). Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'in çalışması: Hacı Bektaş-ı Velî ve Makalat (2002).

Hacı Bektaş-I Velî kitapları